“อานนท์ บางทีพวกเธอพึงมีความคิดอย่างนี้ว่า

ปาพจน์มี พระศาสดาล่วงแล้ว พระศาสดาของพวกเราไม่มี

ข้อนี้ พวกเธอไม่พึงเห็นอย่างนั้น 

ธรรมก็ดี วินัยก็ดี อันใดอันเราแสดงแล้ว ได้บัญญัติไว้แล้วแก่พวกเธอ

ธรรมและวินัย อันนั้น จักเป็นศาสดา แห่งพวกเธอ 

โดยกาลล่วงไปแห่งเรา”

                                                                                                                          ที.มหา. ๑๐/๑๔๑/๑๖๓

โครงการ