หอพระไตรปิฎก

หอพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

แหล่งรวบรวมพระไตรปิฎกนานาชาติ 

ที่ถูกจัดพิมพ์ขึ้นในโลก มาประดิษฐานไว้

เพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้าพระไตรปิฎก


เปิดให้เข้าศึกษาค้นคว้า

เวลา 09:00 - 17:00 จันทร์ - เสาร์

พระไตรปิฎก และ อรรถกถา

รายการพระไตรปิฎกบาลี และพระไตรปิฎกแปลไทย ที่จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศไทย 

รวบรวมและประดิษฐานในหอพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙

พระไตรปิฎกภาษไทย ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี พ.ศ.๒๕๔๙

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ  พุทธศักราช ๒๕๓๘

พระไตรปิฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ  พิมพ์ครั้งที่ ๗ พุทธศักราช ๒๕๕๖

พระไตรปิฎก ฉบับสยามรัฐ ภาษาไทย (พิมพ์ครั้งที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๙

พระไตรปิฎก ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พ.ศ. ๒๕๓๕

อรรถกถา สฺยามรฏฺฐสฺส เตปิฎกฏฺฐกถา พิมพ์ครั้งที่ ๑ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

พระไตรปิฎก และอรรถกถาแปล ฉบับครบ 200 ปี แห่งราชวงศ์จักรี ปีพ.ศ. ๒๕๒๕

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล มหามงกุฎราชวิทยาลัย (ฉบับตรวจชำระใหม่) ปีพ.ศ. ๒๕๔๖

พระไตรปิฎก ฉบับบาลีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๐๐

พระไตรปิฎกแปลภาษาไทย ฉบับเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ.๒๕๓๙

คัมภีร์อรรถกถาภาษาไทย พระพุทธโฆสเถระ รจนา จัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐

คัมภีร์อรรถกถา มหาจุฬาอฏฺฐกถา จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ ปีพ.ศ. ๒๕๕๓

พระไตรปิฎก มหาวิตถารนัย ๕,๐๐๐ กัณฑ์ (ส. ธรรมภักดี) ปีพ.ศ. ๒๕๒๘

พระไตรปิฎกล้านนา วัดร่ำเปิง

พระไตรปิฎกนานาชาติ

พระไตรปิฎกฉัฏฐสังคีติ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙

พระไตรปิฎกพม่า จัดพิมพ์ ปีพ.ศ. ๒๐๐๐

พระไตรปิฎกลาวรัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓

พระไตรปิฎกกัมพูชา ปี พ.ศ. ๒๔๙๗

พระไตรปิฎกพุทธชยันตี

คัมภีร์อรรถกถาศรีลังกา

คัมภีร์อรรถกถาศรีลังกา

พระไตรปิฎกเถรวาท

พระไตรปิฎกเฉียนหลงฮ่องเต้ 

พระไตรปิฎกทิเบตจากเมืองต้องห้าม ฉบับปักกิ่ง

พระไตรปิฎก OD Edition Nanden Daizoukyou ปีคริสต์ศักราช 1936

พระไตรปิฎก Pali Text Society

พระไตรปิฎก Pali Text Society อรรถกถา

FacebookInstagramYouTubeLink