วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน

รับพระราชทานชุดหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท

จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

ชุดหนังสือพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เป็นผู้เชิญพจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท และกระเช้าของขวัญพระราชทาน แก่ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน โดย นายประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ ประธานมูลนิธิฯ รับพระราชทานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มูลนิธิพระไตรปิฎกเพื่อประชาชน อรุณอมรินทร์๓๙ บางกอกน้อย